Từ 01/10/2023, thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Từ 01/10/2023, thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Ngày đăng: 04/10/2023 02:02 PM

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Cụ thể có 4 thủ tục hành chính do Trung ương giải quyết gồm:

  1. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  2. Cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  3. Cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  4. Cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Cục đăng kiểm Việt Nam

Từ 01/10/2023, thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải ngày 15.9 cho biết, Bộ vừa công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực từ ngày 1.10.2023.

4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đăng kiểm

 

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Cụ thể có 4 thủ tục hành chính do Trung ương giải quyết gồm:

  1. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  2. Cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  3. Cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  4. Cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

 

Bộ Giao thông Vận tải thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

 

Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1137/QĐ-BGTVT 2023 gồm những gì?

 

Căn cứ Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1137/QĐ-BGTVT năm 2023, hồ sơ thực hiện đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm bao gồm:

 

(1) Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

 

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu theo mẫu quy định;

- Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu quy định;

- Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô (Bản chính);

- Giấy chứng nhận kiểu loại VTA (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe);

img
img
img